Vízia a ciele - Naše hodnoty

 

HĽADANIE BOŽEJ PRÍTOMNOSTI

Túžime prežívať Božiu prítomnosť, počúvať Jeho hlas a radikálne Ho nasledovať.

 

PODOBNOSŤ  JEŽIŠOVI

Túžime po tom, aby sa v našich životoch a vo všetkom, čo robíme mocou Svätého Ducha prejavovali Božia láska, milosť, milosrdenstvo, pravda, čistota, moc a integrita.

 

VEDENIE DUCHOM

Ctíme si Ježiša ako našu Hlavu a Ducha Svätého ako Radcu pri vedení našich zborov. Aktívne sa snažíme reagovať na každodenné vedenie Duchom Svätým v našom osobnom živote, v službe a v miestnom zbore.

 

MODLITBA

Veríme, že modlitba je veľmi dôležitá v našom osobnom živote, v službe a v miestnom zbore, pretože prostredníctvom nej máme spoločenstvo s Bohom.

 

UČENÍCTVO

Našim zámerom je povzbudzovať ľudí k tomu, aby verili Ježišovým slovám, poslúchali Jeho príkazy a konali Jeho skutky. Chceme sami rásť ako Kristovi učeníci a viesť k učeníctvu iných.

 

BOŽIE KRÁĽOVSTVO

Túžime zažívať prejavy zvrchovaného prítomného Božieho kráľovstva, slúžiť duchovnými darmi, očakávať mocné pôsobenie Svätého Ducha a zažívať Boha ako uzdravuje a robí  zázraky.

 

BOŽIE MILOSRDENSTVO

Veríme, že milosrdenstvo je základom všetkého, čo Boh koná pre záchranu človeka. Preto si chceme preukazovať milosrdenstvo navzájom a aj všetkým ktorým slúžime.

 

INTEGRITA

Je pre nás dôležité hovoriť pravdu, konať čestne a žiť bezúhonne.

 

VEDENIE SLUŽBOU

Veríme, že Kristus dal do rúk pastorov a ich spolupracovníkov významnú vodcovskú  autoritu. Našou snahou je používať túto autoritu v pokore, nesebeckosti, milosrdenstve, starostlivosti o nasledovníkov a v úprimnej túžbe budovať telo Kristovo.

 

JEDNOTLIVCI

Ceníme si rovnako slobodných aj ženatých/vydaté a chceme podporovať a budovať zrelé vzťahy a rodiny.

 

JEDNOTA

Sme presvedčení o tom, že všetci, ktorí patria Kristovi sú súčasťou Jeho tela - cirkvi. Našim cieľom je zachovávať jednotu tým, že si vážime všetkých, ktorí uctievajú meno Kristovo a hľadaním zmierenia so všetkými časťami Jeho cirkvi.

 

VZÁJOMNÉ VZŤAHY

Sme poctení každým človekom, ktorého Boh pridá do Vinice. Chceme pracovať spoločne na budovaní cirkvi na základe vzájomného rešpektu, otvorenej komunikácie, cieľavedomej spolupráce a tým, že si budeme navzájom dôverovať a hovoriť o sebe len to najlepšie.

 

REÁLNOSŤ

Našim cieľom je chodiť v Duchu a vidieť nadprirodzené Božie skutky. Zároveň chceme fungovať prirodzeným spôsobom, v ktorom sa Božie vedenie spája s jasným, racionálnym myslením.

 

JEDNODUCHOSŤ

Chceme byť jednoduchí, prirodzení a citliví. Túžime slúžiť Kristovi s radosťou.

 

KULTÚRNA RELEVANTNOSŤ

Chceme vytvárať uvoľnenú atmosféru, hovoriť, správať sa a žiť spôsobom, ktorý je primeraný našej kultúre. Túto hodnotu odráža napríklad aj štýl našej hudby a chvál.